Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024
Ngày cập nhật 04/01/2024

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 8623/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của thành phố Huế; Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2024 của Ủy b​an nhân dân thành phố Huế về Công tác cải cách hành chính năm 2024. Ủy ban nhân dân Phường ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2024

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 với cMucj đích và Chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Mục đích:

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ,ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả.

Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn quy trình, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan đối với cá nhân, tổ chức.

Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt, đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức cơ quan đảm bảo đủ trình độ, phẩm chất và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ, công chức được bố trí theo vị trí việc làm; 

- 100% cán bộ công chức có máy tính, hòm thư điện tử trong thực hiện công việc;

- 100% hồ sơ đủ điều kiện lĩnh vực Tư pháp giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;

- Phấn đấu trên 50% các TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết;

- Phấn đấu 98% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn;

- Phấn đấu kết quả đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ giải quyết TTHC đạt trên 80%;

 

 

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 19.749
Truy cập hiện tại 181