Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 05 TTHC trong lĩnh vực khiếu nại thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các cấp gồm:

1. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh;

2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh;

3. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện;

4. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện;

5. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Zalo
Zalo
Zalo

 

 

 

Zalo

 

 

 

Zalo
Zalo

 

 

 

Zalo
Zalo
Zalo