Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
UBND phường Thuận An ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023
Ngày cập nhật 08/02/2023

Ngày 09 tháng 01 năm 2023, UBND phường Thuận An đã ký Quyết định số 07/QĐ/UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

 

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 8623/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của thành phố Huế; Quyết định số: 12/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Huế về Công tác cải cách hành chính năm 2023. Ủy ban nhân dân Phường ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2023, như sau:

1. Mục đích:

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ,ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả.

Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn quy trình, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của cơ quan đối với cá nhân, tổ chức.

Từng bước đổi mới chế độ công vụ, công chức theo hướng năng động, linh hoạt, đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức cơ quan đảm bảo đủ trình độ, phẩm chất và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ, công chức được bố trí theo vị trí việc làm; 

- 100% cán bộ công chức có máy tính, hòm thư điện tử trong thực hiện công việc;

- 100% hồ sơ đủ điều kiện lĩnh vực Tư pháp giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3;

- Phấn đấu trên 50% các TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết;

- Phấn đấu 100% hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn;

- Phấn đấu kết quả đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ giải quyết TTHC đạt trên 80%;

Với Mục đích và các chỉ tiêu như trên, UBND phường đã giao trách niệm cụ thể cho từng lĩnh vực tham mưu thực hiện cụ thể như sau:

* Giao trách nhiệm cho Văn phòng UBND phường:

- Xây dựng kế hoạch bổ sung, nâng cấp và bảo đảm hệ thống CNTT được hoạt động tốt;

- Tham mưu bố trí, kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường đúng quy định; đảm bảo cơ sở, vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế "một cửa"; niêm yết công khai các quy trình thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền;

- Giúp lãnh đạo UBND phường đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức thực hiện Kế hoạch CCHC;

- Tổng hợp báo cáo CCHC theo quy định.

* Giao trách nhiệm cho Tư pháp-Hộ tịch phường:

- Chịu trách nhiệm chủ trì công tác cải cách thể chế, xây dựng kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của phường ban hành. Định kỳ hàng quý có văn bản báo cáo về UBND thành phố kết quả việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

- Chủ trì phối hợp với bộ phận có liên quan thường xuyên rà soát, cập nhật những nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Phường;

* Giao trách nhiệm cho công chức Tài chính - Kế toán:

Tham mưu giúp UBND phường thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách của phường đảm bảo đúng Luật; Đảm bảo nguồn kinh phí phục vụ công tác CCHC.

* Giao trách niệm cho công chức VHXH và cán bộ Đài truyền thanh:

Công chức Văn hóa xã hội tham mưu xây dựngchương trình tuyên truyền về CCHC; kế hoạch tổ chức thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định. Thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các thông tin, quy định, quy trình về các TTHC.

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 19.749
Truy cập hiện tại 96