Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 05/2023
Ngày cập nhật 04/05/2023

Trong tháng 5 năm 2023, rất nhiều quy định mới đã được triển khai như: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Cục Lâm nghiệp; Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”; quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV...

STT

NỘI DUNG

HIỆU LỰC

PHÁP LỆNH

1

Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước

BH:28/02/2023

HL:01/05/2023

NGHỊ ĐỊNH

1.

Nghị định 14/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

BH:20/04/2023

HL:15/05/2023

2.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

BH:03/04/2023

HL:20/05/2023

QUYẾT ĐỊNH

1.

Quyết định 1586/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm

BH:19/04/2023

HL:05/05/2023

2.

Quyết định 1588/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

BH:19/04/2023

HL:05/05/2023

3.

Quyết định 1589/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp

BH:19/04/2023

HL:05/05/2023

THÔNG TƯ

1.

Thông tư 22/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện”

BH:29/11/2022

HL:01/05/2023

2.

Thông tư 04/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV

BH:28/02/2023

HL:01/05/2023

3.

Thông tư 01/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

BH:07/03/2023

HL:01/05/2023

4.

Thông tư 05/2023/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

BH:10/03/2023

HL:01/05/2023

5.

Thông tư 12/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước

BH:10/02/2023

HL:04/05/2023

6.

Thông tư 18/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bừ trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính

BH:21/03/2023

HL:05/05/2023

7.

Thông tư 16/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2021/TT-BTC ngày 26/5/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dụng về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018; Nghị định 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 và Nghị định 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

BH:17/03/2023

HL:08/05/2023

8.

Thông tư 05/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp

BH:16/03/2023

HL:08/05/2023

9.

Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

BH:24/03/2023

HL:09/05/2023

10.

Thông tư 06/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành công thương trong các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực công thương

BH:23/03/2023

HL:10/05/2023

11.

Thông tư 07/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực công thương

BH:23/03/2023

HL:10/05/2023

12.

Thông tư 2/2023/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

BH:23/03/2023

HL:10/05/2023

13.

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

BH:23/03/2023

HL:15/05/2023

14.

Thông tư 03/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chi tiết đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên

BH:30/03/2023

HL:15/05/2023

15.

Thông tư 08/2023/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương

BH:31/03/2023

HL:16/05/2023

16.

Thông tư 19/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư 150/2010/TT-BTC ngày 27/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ quan báo chí

BH:03/04/2023

HL:18/05/2023

17.

Thông tư 05/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tiêu chí phân loại phim và thực hiện hiển thị mức phân loại phim, cảnh báo

BH:05/04/2023

HL:20/05/2023

18.

Thông tư 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

BH:05/04/2023

HL:25/05/2023

19.

Thông tư 07/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

BH:10/04/2023

HL:25/05/2023

20.

Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập

BH:14/04/2023

HL:30/05/2023

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

1

Thông tư liên tịch 02/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về phối hợp trao đổi thông tin trong điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền và tội tài trợ khủng bố

BH:31/03/2023

HL:25/05/2023

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 19.749
Truy cập hiện tại 183