Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Thông tin tuyên truyền
Ngày 15 tháng 6 năm 2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên...
Trong tháng 5 năm 2023, rất nhiều quy định mới đã được triển khai như: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Quy định chức năng, nhiệm...
Luật Khiếu nại. Ngày 08 tháng 02 năm 2023 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 327/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các...
Ngày 09 tháng 01 năm 2023, UBND phường Thuận An đã ký Quyết định số 07/QĐ/UBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này...
Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND...
Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 19.749
Truy cập hiện tại 518